چشم انداز و ارتباط آن با تبلیغات / انتخاب غایت یا کفایت؟ (از مباحث مربوط به تاثیر گذاری تبلیغات)