پارس‌خزر توان حضور در رقابت‌های بین‌المللی را دارد!