برند ملی و تأثیر آن در صادرات کشور و فرار از تحریم‌ها