تحقیقات بازار و جایگاه آن در تبلیغات | لحاظ صفات مستتر محصول و خدمات در رویکرد طراحی تبلیغاتی