پیشینه تبلیغات و لزوم بررسی آن | پاکسازی ذهنیات منفی ایجاد شده | بازاربازی